Ocena


Wasza praca będzie podlegała ocenie zgodnie z kryteriami:


Kryteria oceny Punktacja
Przedstawienie rozwiązania 0-5
Sposób ilustracji zadania 0-5
Praca w grupie 0-5
Sposób prezentacji zadania 0-5

Zgodnie z punktacją można uzyskać oceny:


Celujący                   20        pkt
Bardzo dobry           19-18   pkt
Dobry                       17-15  pkt
Dostateczny             14-10   pkt
Dopuszczający         9-6      pkt
Niedostateczny         5-0      pkt